Skip to main content

De Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) is overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Door die overheveling vervalt de indicatiestelling voor deze zorg door het CIZ en is deze zorg opgenomen in de DBC-systematiek.

Inmiddels zijn er 36 in plaats van de originele 18 DBC’s voor de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) en spelen de profielinformatie en de doorlooptijdverkorting een grote rol.

Door de ambulante DBC’s zijn er interessante opties ontstaan voor de inzet van behandelaren. Juiste behandelpaden en een passende formatie-inzet zijn dé succesfactoren voor een effectieve organisatie van de GRZ.

Zijn uw behandelpaden en formatie-inzet afgestemd op de meest actuele GRZ DBC’s?