Skip to main content

Op-KoersBegin dit jaar is het totale speelveld van de toekomst van de langdurige zorg uitgetekend. Werd bij eerdere onderzoeken teruggekeken naar het voorgaande jaar, met de komst van de Wmo en de WLZ kijken we vooral vooruit. Het nieuwe bestedingsonderzoek vertrekt daarom vanuit het heden, op weg naar een verantwoorde toekomst in 2017!

Vol vertrouwen naar de toekomst
Welke uitdagingen stevenen de komende jaren op de ouderenzorg af? Wat gaat er nu echt gebeuren met de intramurale zorg? Wat is er al bekend en welk deel is nog onzeker? Met alle (on)zekerheden in het achterhoofd is van belang dat zorgorganisaties de eigen koers ondersteund weten met de juiste cijfermatige onderbouwing.

Het bestedingsonderzoek 2013 – 2017
Bij het bestedingsonderzoek kijken we naar de formatie die passend is bij nieuwe en toekomstbestendige zorgvormen. Gegeven de afbouw van de lage ZZP’s en de opkomst van andere, nieuwe vormen van zorg en dienstverlening kijken we naar de mogelijke verschuivingen die nodig zijn in personele formatie zorg, overhead en verblijf.

“Nu zijn we écht op koers met onze blik naar buiten, van onze huidige positie vooruit kijken”

In het Bestedingsonderzoek 2013 – 2017 maken we bovendien een vergelijking tussen de uitgaven bij de eigen organisatie en de uitgaven bij vergelijkbare instellingen/locaties op de onderdelen zorg, overhead en verblijf. Uw toekomstplannen worden onderbouwd en getoetst op financiële haalbaarheid. We presenteren de resultaten op locatie aan u en uw MT.

InformatiesetBesteding-Zorg
Voor meer informatie en deelname aan het onderzoek, verwijzen wij naar onderstaande informatieset:

Neem voor meer informatie over onze dienstverlening contact op met Charles van Kampen via 030 – 666 1751 of mail naar info@advisaris.nl.